لحظه غیرممکن در دنیال فوتبال

گابریل کوبیاک گلر تیم رادومیاک رادون لهستان از حوالی محوطه جریمه خودی موفق به گلزنی شد.