صحنه‌ های عجیب پس از قهرمانی بایر لورکوزن در بوندس لیگا

صحنه‌ های عجیب پس از قهرمانی بایر لورکوزن در بوندس لیگا را مشاهده می نمایید.