ترکیب پرسپولیس مقابل صنعت نفت

ترکیب پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان را می خوانید.

امیر رضا رفیعی، گئورگی گولسیانی، حسین کنعانی‌زادگان، عبدالکریم حسن، دانیال اسماعیلی‌فر، مسعود ریگی، سروش رفیعی، اوستون اورونوف، مهدی ترابی، امید عالیشاه و عیسی آلکثیر

ترکیب پرسپولیس مقابل صنعت نفت