لحظه پنالتی دادن صنعت نفت مقابل پرسپولیس

فیلم لحظه پنالتی دادن صنعت نفت آبادان مقابل صنعت نفت مقابل پرسپولیس پنالتی داد را می بینید.