گل اول استقلال به شمس‌آذر توسط مهرداد محمدی

مهرداد محمدی در دقیقه 21 گل اول استقلال به شمس‌آذر را به ثمر رساند.