اعتراف ستاره شمس آذر به استقلالی بودن

حسین گودرزی بازیکن شمس آذر گفت: طرفدار استقلال است.