خسرو حیدری به اشتباه خود اعتراف کرد

خسرو حیدری اعتراف کرد پیوستش به سپاهان اشتباه بزرگی بوده است.