بهترین بازی سال ایران/ آلومینیوم برد و پرسپولیس حذف شد