گل اول پرسپولیس به آلومینیوم توسط اورونوف

گل اول پرسپولیس به آلومینیوم توسط اورونوف در دقیقه ۱۱ را مشاهده می نمایید.