سوپر گل آلومینیوم به پرسپولیس +فیلم

گل تساوی آلومینیوم به پرسپولیس در وقت اضافه را مشاهده می نمایید.