فیلم ضربات پنالتی تاریخی تیم‌های پرسپولیس و آلومینیوم اراک

ضربات پنالتی تیم های پرسپولیس و آلومینیوم اراک را ببینید.