هواداران سپاهان «مأمور یگان ویژه» را مصدوم کردند

مصدومیت یکی از نیروهای یگان ویژه بعد پرتاب نارنجک از سوی هواداران سپاهان را مشاهده می‌کنید.