گل دوم پرسپولیس به نساجی توسط اورونوف

گل دوم پرسپولیس توسط اورونوف؛ پرسپولیس 2 _ 1 نساجی.