ببینید | سردار باز هم زهرش را ریخت

سردار آزمون در دیدار امشب رم مقابل بایرلورکوزن پنالتی گرفت که لئاندرو پارادس آن را تبدیل به گل کرد.