مدیر پرسپولیس به کمیته اخلاق احضار شد

با اعلام کمیته اخلاق، مصطفی لشگری ، مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس جهت ادای پاره ای از توضیحات باید روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در محل این کمیته حضور داشته باشد.

عدم حضور مانع از برگزاری جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

هواداران پرسپولیس