رقص و حرکات موزون آنجلوتی در جشن قهرمانی رئال مادرید

ویدیویی از حرکات موزون آنجلوتی در جشن قهرمانی رئال مادرید را، ببینید.