سنگ‌ تمام گزارشگر استادیوم پورتو برای طارمی

  طارمی گل برتری پورتو در دقیقه ۸+۹۰ را زد تا آخرین بازی او در استادیوم خانگی با جشن و اشک‌های ستاره ایرانی همراه باشد. پس از گل طارمی، گوینده استادیوم پورتو و هواداران فریاد مهدی... مهدی... سر دادند.