به گزارش افکارنیوز به نقل از گل ، در بازی گهر زاگرس و ملوان انزلی یک شئ حرف اول وآخر رامی زد ...یکی از اولین دست سازهای دفاعی بشر که چیزی نیست جز سنگ!
دیشب همه چیز عجیب بود.
اول از همه باران سنگی که بسوی هواداران انزلی چی پرتاب می شد واقعا هیچ دلیلی یا جرقه ای که باعثایجاد تشنج شود، نداشت.
دوم تعداد کم افراد نیروی انتظامی برای کنترل بیش از هفت هزار نفر در که به بیست نفرهم نمی رسیدند.
نکته قابل تامل دیگر هم جدید استفاده از صندلی های ورزشگاه انقلاب کرج جهت حفاظت از آسیب دیدگی شدید از باران سنگ و آجر بود.
در انتهای بازی هم به اکثر ماشینهایی که پلاک انزلی داشتند خسارات زیاد وارد شد.
وقتی به همراه تماشاچی های آسیب دیده از ورزشگاه بیرون می رفتیم سئوال همه این بود؛ مسئولیت جان هواداران تیم ها در استادیوم ها وحفظ امنیت آنان بر عهده کیست؟