تصاویر زیر مربوط به شادی دیوانه وار هارتینگ، رقیب اصلی حدادی است که در رشته پرتاب دیسک با یکدیگر رقابت کردند.

کد خبر: 132799