به گزارش افکارنیوز به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محسن بنگر؛ مدافع میانی پرسپولیس گفت: تا پرسپولیس به ردههای بالای جدول نرسد، صحبت نمیکنم. هواداران از ما حرف نمیخواهند عمل میخواهند. اوضاع هم این طور نمیماند و من هم تصمیم گرفتهام تا پرسپولیس به مکانهای بالای جدول نرسد، دیگر صحبت نکنم.

وی افزود: این روزها به زحمت میتوانم بخندم. در تمرینات هم، این طور است. در این شرایط تا پرسپولیس بالای جدول نیاید مصاحبهای از من نخواهید دید.