به گزارش افکارنیوز به نقل ازايسنا، رسول خادم پس از شكست مسعود اسماعيلپور برابر حريف روسي اظهار كرد: به اين دليل كه در آن صحنه ديد كافي نداشتم نميتوانم بگويم حق اسماعيلپور را خوردهاند يا نه. اما اگر اعتراض ميكرديم داور مسابقه يك امتياز ديگر به حريف ميداد. به همين دليل ريسك نكردم تا شايد مسعود بتواند در آن ۳۰ ثانيه امتياز بگيرد كه نشد.

وي گفت: به مدال برنز مسعود اميدواريم.