با توجه به درخواست جمعی از باشگاهها عضو لیگ برتر مبنی بر تغییر دیدارهای اعلام شده از هفته چهارم در روز جمعه 22/5/89 و با توجه به ماده 3-1آئین نامه رابطه باشگاهها با لیگ و با توجه به تقاضای کتبی هر یک از باشگاههایی که بازیکن در اختیار تیم ملی دارند ،مسابقه آنان از روز جمعه 22/5/89 به روز شنبه 23/5/89 در همان محل و ساعت اعلام شده برگزار خواهد شد و به تبع آن مسابقات هفته پنجم آنان از روز سه شنبه 26/5/89 به روز چهارشنبه بیست و هفتم مرداد موکول می شود..بر همین اساس کلیه بازیها از هفته ششم به بعد طبق برنامه برگزار خواهد شد.