لبته در این میان حمله هایی که از طرف برخی افراد به این اسطوره ها صورت می گیرد، جای بسی تامل دارد که چرا و به چه نیتی؟!

گفتنی است که در یکی دوسال اخیر همواره دست هایی در کار بوده تا علی کریمی به حاشیه کشیده شود.

پوستری زیبا از علی کریمی: