* در دقیقه هفتاد بازی طرفداران پر سپولیس به سنگ پرانی علیه بازیکنان استقلال پرداختند
بازی هم اکنون به خاطر سنگ پرانی ها متوقف شده است