معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت به تصویب طرح ادغام سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان وتشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس انتقاد دارد اما به قانون عمل خواهد کرد.
به گزارش افکار به نقل از واحد مرکزی خبر، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: انچه امروز در مجلس تصویب شد، راه و مسیر قانونی خود را طی می کند و دولت به قانون عمل خواهد کرد اما در این زمینه با دولت مشورت لازم نشد.
وی با اشاره به حضور رئیس جمهور و هفت نفر از وزرا در شورای عالی ورزش گفت: به نظر ما صلاح در این بود که با همین سازمانهای موجود کار را ادامه می دادیم ضمن اینکه سازمان جوانان با امور ورزش سنخیتی ندارد که در هم ادغام شوند.
معاون اول رئیس جمهور ایجادبار مالی اضافه برای دولت را از پیامدهای تشکیل وزارت ورزش وجوانان دانست وبا اشاره به ضرورت قانونی کوچک شدن دولت گفت: در قانون برنامه که در حال حاضر مراحل نهایی خودش را طی می کند گفته شده است که دولت به کوچک کردن خود اهتمام بورزد و وزارتخانه هایش را از ۲۱ به ۱۷ کاهش دهد.
وی اضافه کرد: البته دولت مطیع قانون است اما بهتر بود در این باره کار کارشناسی بیشتری می شد.