كنفدراسيون فوتبال آسيا با ارسال نامهاي ضمن درج اين انتصاب اعلام كرد: كميته باشگاههاي حرفهاي كنفدراسيون فوتبال آسيا به عنوان هيات رايزني براي كميته اجرايي كنفدراسيون فوتبال آسيا در مسائل مربوط به 142 باشگاه در آسيا عمل ميكند. اين كميته همچنين در مورد مديريت و توسعه باشگاههاي حرفهاي به همراه سيستم اعطاي مجوز باشگاهها بحث و تبادل نظر خواهد كرد. در ادامه اين انتصاب آمده است: ما مطمئن هستيم گنجينه تجربيات و دانش ايشان براي اين كميته بسيارسودمند خواهد بود و ايشان به مثابه يك عامل شتابدهنده براي حرفهاي نمودن فوتبال آسيا خواهند بود. عملكرد ايشان حرفهاي نمودن فوتبال آسيا را كه هدف نهايي ماست سرعت خواهد بخشيد.