حسین عبداللهی در مورد مصاحبههایی که علی دایی و محمد مایلیکهن در رسانهها علیه یکدیگر انجام میدهند گفت: لیگ برتر دهم با فصل گذشته تفاوتهای زیادی دارد و میخواهیم آرامش را بر فوتبال حاکم کنیم. به همین دلیل با مصاحبههایی که ارزش فنی از نظر فوتبال ندارد و به نوعی تحریک آمیز و توهین آمیز است برخورد جدی خواهیم کرد. وی ادامه داد: کمیته انضباطی قصد ندارد مانع از انجام مصاحبه اهالی فوتبال شود مصاحبههایی که منتقدانه و فنی باشد برای فوتبال خوب هم است اما با مصاحبههای دیگر طبق آئین نامه انضباطی برخورد میشود و مصاحبه کننده با محرومیت، جریمه نقدی یا حتی ممنوعیت از انجام مصاحبه مواجه خواهد شد. عبداللهی در مورد اینکه سقف محرومیت به دلیل مصاحبه چقدر است گفت: در آئیننامه میتوان به دلیل مصاحبه توهین آمیز تا 8 جلسه فرد خاطی را محروم کرد. عضو کمیته انضباطی در مورد اینکه چه تصمیمی در مورد علی دایی و محمد مایلیکهن به دلیل مصاحبههایی که انجام میدهند گرفته خواهد شد گفت: متاسفانه مشغله کمیته انضباطی این روزها زیاد شده است. با این حال اگر فرصت شود امروز به پرونده مصاحبه این دو مربی رسیدگی خواهد شد. باید دید نظر اعضای کمیته انضباطی چیست اما احتمال دارد همین امروز و پس از رسیدگی به پرونده آنها رای بر محرومیت این دو مربی صادر شود.