علی دایی و محمد مایلی کهن سرمربیان باشگاه پیروزی تهران و سایپای کرج با توجه به نادیده گرفتن مفاد آئین نامه انضباطی وبخشنامه فدراسیون فوتبال مبنی بر انجام هرگونه مصاحبه شامل بر تحقیر ،توهین تحریک آمیز وجنجالی هریک به پرداخت 50میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند. این مطالب به شرح جداگانه به مدیر عامل باشگاه سایپا کرج و مدیر عامل باشگاه پیروزی تهران تذکر داده شد که به منظور جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان باشگاه از تداوم مصاحبه افراد نامبرده جلوگیری بعمل آورند.در غیر اینصورت محرومیت از نشستن روی نیمکت و همراهی تیم درباره آنها منظور و اعمال خواهد شد.