امير قلعه نويي براي استراحت به همراه خانواده خود براي مدت يك هفته راهي آمريكا شد. وي امروز به اين سفر رفت و در آستانه اردوي تركيه به تيم مي پيوندد. تمرينات سپاهان در مرحله بدنسازي است و اين تمرينات زير نظر خداداد و ساير اعضاي كادر فني درحال پيگيري است. سپاهان 6 تير راهي تركيه مي شود.