در نامه مشترک کفاشیان محمدی به باشگاههای لیگ برتری و استانها آمده است:تشکیل ستاد بزرگداشت و هماهنگی و تکریم و تعظیم ماه مبارک رمضان با مسئولیت آن هیات و مسئولین فرهنگی هیات و مسئولین فرهنگی تیم های لیگ برتری،دسته یک و فوتسال استان ،موارد زیر را رعایت کنند. الف: برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی ویژه بازیکنان،مربیان و کادرفنی و سرپرستی و پزشکی تیم های فوتبال باشگاهها به صورت گروهی(عمومی) و فردی (اختصاصی) و نیز اعضا هیات فوتبال استان توسط مسئولین فرهنگی. ب:همانطور که مطلعید روزه ماه مبارک رمضان بر همه مسلمانان مکلف بالغ،عاقل که سلامت جسمانی داشته و مسافر نیستند واجب بوده و عذرهایی همچون تحت قرار داد بودن،سختی کار،برگزاری تمرین و مسابقه و ...مجوز روزه نگرفتن نبوده و باربر نظر شرع و دین مقدس اسلام دلیل روزه خواری نیست.لذا باید در کارگاه آموزشی ویژه رمضان برابر فتاوای مراجع عظام تقلید و بنا به وظیفه مقلدین تذکرات عمومی و اختصاصی و راهنمایی لازم ارائه شود. ج:با عنایت به اینکه مسابقات لیگ حرفه ای حداقل یک فاصله زمانی 90 دقیقه بعد از اذان مغرب سازماندهی شده و برگزار می شود،در جلسه ستاد تکریم و تعظیم ماه مبارک رمضان ویژه باشگاهها،هماهنگی لازم درخصوص برگزار تمرینات بعد از افطار به عمل آمده و با افراد روزه دار(بازیکن و مربیان)همکاری شایسته مبذول شود. د:در صورتیکه به هر دلیل تمرینات در طول روزه برگزارمی شود،با رعایت حرمت رمضان وافراد روزه دار از روزه خواریی به طور جدی اجتناب و ممانعت شود.ضمن اینکه نسبت به توجیه بازیکنان و مربیان خارجی و غیر مسلمان و بازیکنان و مربیان مسافر در اجتناب از روزه خواری علنی اقدام جدی معمول شود. چنانچه به هر دلیل افراد از روزه داشتن معذور هستند می توانند بر گزینه و ضعیت روزه در حین مسافرت و با حفظ همه جوانب شرعی و دینی و اجتماعی راانتخاب و برای آن برنامه ریزی کنند. بسته فرهنگی ویژه رمضان و قرآن،توسط کمیته فرهنگی باشگاهها و هیات فوتبال استان،تهیه و در اختیار کلیه اعضا محترم هیات و باشگاه اعم از بازیکنان،کادر فنی وسرپرستی و در صورت امکان تماشاچیان گذاشته شود. تلاش شودورزشکاران،مربیان و آحاد جامعه فوتبال استان در مراسم پر فیض لیالی قدر حضور شایسته و اثر بخش داشته باشند. به منظور دستگیری از مستمندان و ترویج اقدامات خیرخواهانه برنامه ریزی و حضور شایسته آحاد جامعه فوتبال در برنامه های فرهنگی-مذهبی و نیز ملاقات با سالمندان،پیشکسوتان،جانبازان وحضور د رمراسم گلریزان و اقدامات مشابه بسیار کارساز و اثربخش خواهد بود. هماهنگی با مراکز صدا و سیمای استان ها در مستند سازی و انعکاس اقدامات فرهنگی ویژه مبارک رمضان در بینجوانان،الگو آفرین و اثر بخش خواهد بود. تلاش شود گزارش مکتوب ومستند از اقدامات انجام شده حداکثر تا تاریخ 25/6/89 توسط کمیته فرهنگی هیات تهیه و به کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال ارسال شود.