سایت گل - فيفا مجوز بازي عمادرضا مهاجم عراقي شاهين بوشهر را صادركرد. مجيد حسيني كنگاني بااعلام اين خبر به سايت گل گفت: پيگيري هاي متععد ورايزني هاي ما جواب داد وامروز(پنجشنبه) فيفا آي. تي .سي عمادرضا را صادركرد تا در ادامه بازيها بتوانيم از وجود او استفاده كنيم. نكته جالب توجه اين است كه اولين بازي عماد مقابل سپاهان تيم سابقش خواهد بود.