به گزارش افکارنیوزبه نقل از تهران امروز، در بخشي از اين نامه آمده است: همانگونه که مسئولان، سردبیران و خبرنگاران ورزشی با یک جستوجوی ساده در سایتهای خبری از وضعیت ورزشی یک کشور مطلع میشوند بالطبع خبرنگاران و مسئولان فدراسیونهای جهانی و IOC و OCA هم بدون هیچ گونه مشکلی و تنها با یک جستوجوی ساده در اخبار ورزشی کشورمان میتوانند اخبار و مسائل موجود در ورزش کشورمان را به راحتی به دست آورند. اتهام به کمیته ملی المپیک،عدم آشنایی شما نسبت به جایگاه رسانهها را میرساند.