سايت فارس سينما نوشت: در باشگاه بولینگ ناگهان صدای آشنایی به گوش می رسید که که با توجه به چهره اش فهمیدیم بهزاد محمدی کمدین ایران می باشد که در باشگاه بولینگ در حال بازی است و کمی بعد دیدیم که به همراه او امیر آقایی و چند تن از ورزشکاران ایران نیز در باشگاه حضور دارند و در حال رقابت هستند.کمی که جلو رفتیم و خود را معرفی کردیم متوجه یک رقابت شدید میان آنها شدیم.

بهزاد محمدی علاوه بر اینکه به عنوان یک بازیکن در حال بازی کردن بود, بازی را نیز گزارشگری می کرد که باعثتنوع نیز می شد.

آمار و ارقام بازی را اعلام نمی کنیم ولی اینکه بازی به خیر خوشی و با جک های بهزاد محمدی تمام شد خدا را شکر می کنیم.