به گزارشافکارنیوزبه نقل از ایرنا خبر داد: علی داییˈ سه شنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار صبای

قم و راه آهن شهرری در جمع خبرنگاران افزود: هیچ موقع قدر داشته های خود برای دست یابی به کرسی در

کنفدراسیون فوتبال آسیا را نیز ندانسته ایم و این در شرایطی است که عده ای می خواهند در کشور افرادی

که در فوتبال با زحمت خودشان بالا آمده اند را کنار بزنند.