افکارنیوز

: ناشیگری یک فوتبالیست در نواختن ضربه آزاد موجب گل خوردن تیمش شد.

لینک فیلم