افکارنیوز

: فردوسی‌پور در مسابقه هفته در سال ۱۳۷۲

لینک فیلم