خسرو واليزاده در اين باره ميگويد: اين کار در درجه اول به دليل حفظ شأن و احترام نمايندگان محترم رسانههاي گروهي که منافع و موفقيت تيمملي در رقابتهاي پيش رو را از هر مسئله ديگري مهمتر ميدانند و پس از آن به جهت حفظ آرامش و تمرکز کادرفني تيمملي انجام خواهد شد.

ما تورنمنت مهمي مثل جام ملتهاي آسيا را در پيش داريم و براي جلوگيري از ايجاد حاشيهها چنين اقدامي لازم است. ضمنآنكه طبق اعلام رئيس فدراسيون فوتبال تمامي خبرهاي مربوط به تيمهاي ملي و هماهنگي به منظور انجام مصاحبههاي اختصاصي با کادرفني و بازيکنان تنها از طريق مديا آفيسرها انجام خواهد شد. به اين ترتيب تمام رسانههاي مکتوب اعم از روزنامهها و خبرگزاريها از انجام مصاحبه اختصاصي با سرمربي تيمملي منع شدند. /ق.