به گزارش خبرنگار سرويس ورزشي افكار به نقل از ايسنا محمد دادگان كه به شهادت بازيكنان همنسلاش يكي از بازيكنان با اخلاق فوتبال ايران بود و در تمام دوران بازيگرياش حتي يك كارت زرد هم دريافت نكرد و همچنين در مدت 4 سال و سه ماه رياستاش در فدراسيون، فوتبال درگير مسائلي كه امروز شاهدش هستيم، نبود در گفتوگو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره مسايل اخلاقي كه در فوتبال ايران به وجود آمده است، گفت: قصد مصاحبه نداشتم اما چون ميبينم شرايط در فوتبال ايران به گونهاي است كه همه اصل را رها كردهايم و چسبيدهايم به مسايل حاشيهاي، بايد صحبتهايي را مطرح كنم. اولا بايد بگويم در ماه مبارك رمضان قرار داريم و بايد تمامي كارهايي كه انجام ميدهيم به خاطر اصلاح امور باشد. در پاسخ به شما بايد بگويم كدام فرهنگ؟ اول بايد برويم در سطح جامعه ببينيم كه آيا جامعه ما پذيراي فرهنگ هست يا خير؟ به هر حال فوتبال بخشي از اين جامعه است. متاسفانه در اين روزها تظاهر و مردم فريبي حرف اول را در جامعه ما ميزند و شرايط در باشگاههاي ما هم بهتر نيست. كدام باشگاه ميتواند ادعا كند كه به مسايل فرهنگي پرداخته و اگر باشگاهي را پيدا كرديد كه مدعي فرهنگ سازي در فوتبال است بدانيد كه او هم دروغ ميگويد! وي با بيان اين كه كار فرهنگي ميتواند پالايش خوبي در مسايل فني به وجود بياورد، گفت: امروز آدمهاي ناتوان كه به دنبال آمال و آرزوهايشان هستند، به افراد برچسب منشوري بودن ميزنند. دادگان با اشاره به اتفاقي كه براي علي كريمي افتاده و با بيان اينكه حرفهايم كلي است، گفت: ميگويند "عيسي به دين خود و موسي به دين خود". برو خودت را بساز كه الگو شوي. نميخواهد در رسانهها و بين دولتيها از خودت الگو بسازي. اين مردم هستند كه بايد الگو را انتخاب كنند. اگر كسي اشتباهي ميكند، بايد بدانيم كه ما را به جاي فرد متخلف داخل قبر نميگذارند. نميتوان با چوب و تكفير آداب و فرهنگ ايجاد كنيم. آقايان در خفا هزاران مشكل دارند و وقتي كسي در ظاهر اشتباهي ميكند ميخواهند آبروي او را ببرند. اين عين بيديني است. دين ما ميگويد كه نبايد آبروي آدمها را برد. وي با بيان اينكه كساني كه حرف از اخلاق و فرهنگ ميزنند، خودشان از همه بدترند گفت: برويد در زندگي اين افراد و ببينيد كه چقدر خودشان ناپاكترند. از ادب و فرهنگ حرف ميزنند ولي خودشان سمبل بيادبي و بيفرهنگي هستند. يكي بيايد بگويد كه من خوب هستم. هيچ كس نميتواند چنين ادعايي كند. همه ما مثل هم هستيم. مگر ميشود كسي را صاحب اخلاق و فرهنگ و دين كرد. اين مسايل ريشه در ذات آدمها دارد. كنفسيوس ميگويد، آدمهاي بزرگ وقار دارند و تكبر ندارند و آدمهاي كوچك تكبر دارند و وقار ندارند و كسب اين وقار از پدر و مادر است. من ميگويم اگر كسي صاحب فرهنگ و اخلاق و دين باشد، بايد اين از خانوادهاش به او رسيده باشد و جامعه نقش كمي دارد. عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه شما خودتان در زمان حضور در فدراسيون فوتبال تا پيش از ديدار با مكزيك مشكلي با علي كريمي نداشتيد و اين بازيكن هيچ گاه جلوي شما موضع نگرفت، آيا فكر ميكنيد رفتاري كه باشگاه استيل آذين با او كرد رفتاري صحيح بود يا خير گفت: رفتاري كه با علي كريمي و كريميها ميشود دفعش بيشتر از جذب است. زماني كه من رييس فدراسيون فوتبال بودم، بازيكناني را ميديدم كه به خاطر شرايطي كه داشتند روزهخواري ميكردند ولي من هيچ وقت آبروي اين افراد را نبردم. برانكو 4 سال در فوتبال ايران بود. در اين مدت در زمان ماه رمضان از خانه كه بيرون ميآمد تا آخر شب مانند ما مسلمانان رفتار ميكرد و اين تنها به خاطر فضايي بود كه در فدراسيون فوتبال وجود داشت. رفتاري كه احترام متقابل در آن وجود داشت. دليل ديگرش هم ذات خودش بود، ما چيزي را زور نميكرديم و او هم احترام ميگذاشت. اگر هم علي كريمي سهوا نوشيدني را خورده شايد عذري داشته است. شايد مسافتي را طي كرده و ديگر روزه نبوده است. نبايد همه چيز را با نيت سو نگاه كنيم. دادگان با بيان اينكه نبايد با آبروي هيچ كس بازي كرد، به ايسنا گفت: متاسفانه در جامعه ما در تمامي زمينهها سمبلها و الگوها را ميزنيم، براي چه؟ ميخواهم بپرسم همه معترضان به كريمي پاكند و منزه؟! چرا ما در بخش فرهنگ، اجتماع و سياست الگوها و سمبلها را ميزنيم؟ آيا همه معترضان به اين الگوها پاكند؟ همه ما مثل هم هستيم. حالا جوي به وجود آمده كه مد كردهايم كه يكي را روزهخوار بدانيم و ديگري را منشوري. وي افزود: اين يك موج است. موجي كه ميخواهيم رويش سوار شويم و سال بعد پول بيشتري بگيريم. خروجي اين فوتبال كه سالانه 400 ميليارد تومان در آن هزينه ميشود چيست؟ مسوولان كشوري، من يك سوال از شما دارم. آيا ميدانيد كه خروجي اين فوتبال صفر است؟ اگر ميدانيد كه گناهتان 10 برابر است و اگر نميدانيد چرا ميخواهيد با طبل بيصدا مردم را سرگرم كنيد. من اگر در اين فوتبال سمتي داشتم ليگ را تعطيل ميكردم و ميگفتم از اين پولها خبري نيست. برويد در همان خارج بازي كنيد. چرا لژيونرهاي ايراني كه در اروپا و امارات بودهاند يكي يكي به ايران برميگردند. دليلش اين است كه در اينجا پول بيشتري به آنها ميدهند. من يك دفعه اين مسئله را گفتهام و بار ديگر تكرار ميكنم. چرا مربي كه در زمان ما 13 ميليون تومان پول ميگرفت الان 400 ميليون تومان پول ميگيرد. اين بي درو پيكري فوتبال ايران نيست؟ دادگان افزود: چطور در زمان ما بازرسان در فدراسيون فوتبال بودند و الان خبري از اين بازرسان نيست. مسوولان كميته تربيت بدني مجلس كه دنبال تحقيق و تفحص بودند تنها به دنبال اين هستند كه عكس سه در چهارشان در روزنامهها چاپ شود. نتيجه و خروجي كميته ويژه رييس جمهور براي بررسي شكست ورزش ايران در المپيك چه شد؟ از حالا به شما ميگويم كه جواب شكست در گوانگجو را چه كسي ميدهد؟ من به شما ميگويم همانهايي كه جواب مردم را پس از شكست در پكن و جام جهاني دادهاند به شكستهاي گوانگجو هم پاسخ خواهند داد. فقط با دروغگويي به مردم ميگويند كه كميته تشكيل دادهايم. كدام كميته؟ وي تاكيد كرد: آنهايي كه ميآيند شخصيت آدمها را زير سوال ميبرند خودشان از همه بدترند. رييس سابق فدراسيون فوتبال در پايان به ايسنا گفت: من سوالي كه از ايسنا دارم و اميدوارم كه شما آن را پيگيري كنيد اين است كه آيا بازيكني كه 700 ميليون تومان ميگيرد مربي كه حداقل 500 ميليون تومان ميگيرد و مديري كه 300 ميليون تومان ميگيرد آيا اين دعواها را به خاطر اخلاق به راه مياندازد. اين سوالي است كه من از شما دارم. برويد ببينيد مديران در اين فوتبال چقدر ميگيرند. ما الگوها را ميزنيم كه اين مديران غيرورزشي به فوتبال بيايند و خروجي فوتبال هميني ميشود كه ميبينيد. امروزه شرايطي ايجاد شده كه آدمها ميآيند و دم از مسائل فرهنگي ميزنند و ميگويند كارهايشان به خاطر حفظ شئونات و نظام است اما در واقع آنها به دنبال مقاصد خود هستند. /ق.