سرپرست یکی از فدراسیون های ورزشی در آستانه برگزار انتخابات ريیسان فدراسیون در اقدام تامل برانگیز ی نزدیک به 180 میلیون تومان وسایل و تجهیزات ورزشی برای هیات استانهای مختلف خریداری کرده است. این اقدام سرپرست جوان در حالی است که انتخابات این فدراسیون بزودی برگزار خواهد شد و مسلما این گونه اقدامات برای جلب اعتماد اعضای مجمع به شدت کارساز است. البته ارسال تجهیزات ورزشی مورد استقبال هیات ورزش استان‌ها نیز قرار گرفته و به شانس آقای سرپرست برای ماندن در فدراسیون مورد نظر خود افزوده است.