مهاجم سابق تیمهای استقلال و پرسپولیس كه به جرم تولید و خریدوفروش مواد مخدر در زندان به سر میبرد، مورد رافت اسلامی قرار میگیرد.

گل: یک منبع موثق قضایی در این رابطه گفت: «عفو ۲۲بهمن برای اکبریان فرصت مناسبی است تا از اشد مجازات رهایی یابد. با توجه به اینکه این چهره ورزشی ابراز ندامت نموده و عرف و اصل قانون هم بر متنبه شدن مجرمین است با او برابر رافت اسلامی رفتار خواهد شد.»

اكبریان حدود ۸ ماه است كه در زندان به سر میبرد و حتی احتمال اعدام او هم میرفت اما با این تفاسیر باید دید حكم جدید او كه شامل تخفیف در مجازات است، چیست.