نایب رئیس سابق یکی از فدراسیونهای رزمی که با هزینههای شخصی مسابقاتی را در در زمان تصدیاش برگزار کرده، اکنون به دنبال دریافت این هزینههاست.

به گزارش آتی، وی فاکتورهای هزینه‌های انجام شده را هم به فدراسیون فرستاده است اما رئیس فدراسیون و سایر مسئولان که اکنون روابط خیلی خوبی با این فرد ندارند، حاضر به پرداخت این مبلغ که در حدود ۱۰۰ میلیون است نشده‌اند.

به این ترتیب آقای "ر" مجبور به شکایت از رئیس فدراسیون مذکور شده است.