بنا بر گزارشي كه به خبرنگار فرارو رسيده است، طي سه هفته ي اخير، بيش از ده تن از مديران كل سازمان تربيت بدني و روساي فدراسيون ها از سمت خود بركنار شده اند. با توجه عدم رضايت مجلس شورا ي اسلامي از نحوه تعامل رييس سازمان تربيت بدني با نمايندگان، آقاي سعيدلو شانس خود را در كسب نظر مساعد رييس جمهور و راي اعتماد مجلس جهت تصدي كرسي وزارت جديد التاسيس ورزش و جوانان بسيار كم مي بيند و مي كوشد تا رياست كميته ملي المپيك را از آن خويش سازد. بنا بر اين گزارش، معاون فعلي پارلماني علي سعيدلو، يك پزشك متخصص جراح پلاستيك و زيبايي است كه به علت مشغله ي تخصصي و صنفي خود، فرصت زيادي براي تعامل با نمايندگان مجلس و ساير نهادهاي مرتبط ندارد و همين مسئله، احتمال برخورداري وي از راي اعتماد مجلس براي وزارت ورزش و جوانان را بسيار كاهش داده است. به گفته برخي آگاهان امور ورزش كشور، تصميم اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر تصويب تاسيس وزارت ورزش و جوانان، واكنشي در برابر عملكرد ضعيف رييس سازمان تربيت بدني بوده است. صرف هزينه هاي بسيار زياد براي فوتبال كشور و شكست مايوس كننده تيم ملي فوتبال ايران در مسابقات آسيايي، در حالي كه برخي فدراسيون ها، مانند فدراسيون ورزش باستاني، كم تر از چهل درصد اعتبار امسال خود را از سازمان تربيت بدني دريافت كرده اند، موجبات ناخوشنودي نمايندگان مجلس و مسوولان كشور را فراهم آورده است. به علاوه، بر اساس همين گزارش، سعيدلو همچنان به طور غير قانوني، در مكاتبات و بخشنامه هاي خود از عنوان "دكتر" استفاده مي كند حال آن كه در صحن علني مجلس اذعان داشته بود كه چنين مدركي ندارد.