به کزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، هوشنگ نصیرزاده، درباره کاهش احتمالی محرومیت ۲ جلسهای فیفا برای کارلوس کیروش، اظهار کرد: تنها در صورتی میتوان این محرومیت را کاهش داد که کارلوس کیروش پرونده انضباطی در فیفا نداشته باشد یا اگر هم داشته موردی وجود نداشته باشد که او را بخشیده باشند. در این صورت میتوان درخواست تعلیق ۵۰ درصدی محرومیت او را از فیفا داشت.

وی افزود: این امکان وجود دارد و در گذشته هم موارد زیادی بوده که اشخاصی از سوی فیفا محروم شده‌اند و چون پرونده انضباطی نداشته و تاکنون مورد بخشش قرار نگرفته بودند، با درخواست‌هایی که از فیفا می‌شد، ۵۰ درصد از محرومیت آن‌ها تعلیق می‌شد. بدین معنا که فیفا این ۵۰ درصد را نگه می‌دارد تا زمانی که آن شخص خطای دیگری نداشته باشد اما اگر در آینده داشت، برخورد جدی‌تر و سخت‌گیرانه‌تری با او می‌کنند.

سرپرست کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون به ایسنا گفت: با توجه به اینکه یک جلسه از محرومیت دو جلسه‌ای کی‌روش در بازی با ازبکستان اعمال شد، اکنون اگر شرایط تعلیق شدن حکم وجود داشته باشد می‌توان امیدوار بود که ۵۰ درصد محرومیتش یعنی محروم بودن از بازی با قطر تعلیق شود. غیر از این باشد نمی‌توانیم چندان امیدوار باشیم.

نصیرزاده در واکنش به اینکه فدراسیون فوتبال وکیل گرفته است و آیا با مستنداتی که درباره رفتار برخی از بازیکنان کرهای داشته یا شبهه وارد کردن به گزارش داور و ناظر مسابقه میتوان محرومیت کیروش را کاهش داد نیز تاکید کرد: فیفا اصل را بر صحت گزارش ناظر مسابقه و ناظر داوری میگذارد بنابراین اگر آنها در گزارششان رفتاری را از کیروش ارائه کرده باشند، به هیچ وجه قابل شبهه وارد کردن نیست و فیفا اصل را بر صحت آن میگذارد. ضمن اینکه اگر ما مستنداتی را درباره رفتار کرهایها گزارش کنیم میتواند منجر به برخورد فیفا با آنها شود نه اینکه در قبال آن بخواهند محرومیت کیروش را کاهش دهند چون این، دو موضوع از هم جداست و وکیل هم در این باره نمیتواند کاری از پیش ببرد.