افکار -

مولایی که در حرکت یک ضرب وزنه ۱۸۰ کیلویی را بالای سر برده بود، در دوضرب پس از مسجل شدن صدرنشینی خود و قهرمانی ملی حفاری، برای حرکت سوم خود وزنه ۲۴۶ کیلویی را درخواست کرد و با مهار آن موفق شد به طورت غیر رسمی به میزان یک کیلوگرم رکورد جوانان جهان را ارتقا بخشد.

رکورد دو ضرب جوانان ایران، آسیا و جهان در حرکت دوضرب دسته فوق سنگین در اختیار سعید علی حسینی قرار دارد. علی حسینی در رقابت های جوانان آسیا سال ۲۰۰۸ با مهار وزنه های ۲۰۶ کیلوگرم در یک ضرب و ۲۴۵ کیلوگرم در دوضرب هر سه رکورد جهان را به نام خود به ثبت رساند.

مولایی با مهار وزنه ۲۴۶ کیلوگرم، در مجموع نیز برای نخستین بار به حدنصاب ۴۲۶ کیلوگرم رسید تا در ۲۰ سالگی نوید یک قهرمان سنگین وزن دیگر را برای تیم ملی وزنه برداری کشورمان بدهد.