افکار -

امیر قلعه نويی در واكنش به اتفاقات اخير و برنامه ۹۰ گفت: از این پس دیگر مصاحبه نمیکنم و حتی در کنفراس خبری ها حاضر نمیشوم. اگر جریمهام کنند هم قبول نمیکنم.