افکار -

سید مهدی حسینی نسب در فصل ۹۰-۸۹ لیگ برتر به عنوان دستیار دوم حمید استیلی در تیم شاهین بوشهر فعالیت داشت.

شاهین ابتدای فصل را با حمید کللی فرد آغاز کرد. سپس این مربی جای خود را به علیرضا آلوستانی داد . بعد از آن علی حنطه چند بازی از جایگاه شاهین را هدایت کرد تا خیلی زود جای خود را به مسعود پالیزدان بدهد و پس از آن دشتی و بازیاری به طور مشترک عهده داراداره تیم شدند و هم اکنون هم سید مهدی حسینی نسب به عنوان سرمربی جدید شاهین بوشهر معرفی شد تا شاهین با تغییرات فراوان رکورددار باشد.