افکار

- مهدی تاج در مورد شرایط داوران گفت: اعتراض‌ها به داوری زیاد است و این موضوع با قوانین AFC جور در نمی‌آید و نباید این فضا ایجاد شود.

وی خبر داد: محسن ترکی در نامهای به فدارسیون اعلام کرده که قصد ندارد در رقابتهای داخلی و خارجی قضاوت کند، این شرایط برای سایر داوران هم وجود دارد.