افکار

- کمک‌داور بازی پرسپولیس و گهر دورود در حالی که در حال رفتن به رختکن داوران بود، یکی از تماشاگران منتسب به گهر از روی سکوها شی سختی را به طرف او پرتاب کرد و این داور از ناحیه سر دچار خونریزی شد.

نیروهای اورژانس سریع خودشان را به رختکن داوران رساندند و در حال باندپیچی سر امینی هستند. همچنین تماشاگران گهری پس از پایان بازی شعارهای تندی علیه داور این بازی دادند و معتقدند او پول گرفته است.