افکار -

دیگو مارادونا آخرین فرد مشهوری بود که برای کمک به لوکا ویلیامز، کودک چهار ساله انگلیسی که به دلیل بیماری مننژیت هر دو پای خو د را از دست داده، اعلام آمادگی کرد.

در این فعالیت دسته جمعی برای کمک به ویلیامز از افراد مشهور خواسته شده است که نام «لوکا» را روی دست خود بنویسد تا از این طریق با آگاه کردن مردم مبلغ ۱/۵ میلیون پوند برای درمان این کودک جمع شود.

البته مارادونا که با گل هند خود برابر انگلیس در جام جهانی ۱۹۸۶ به دست خدا معروف شد اکنون روی دیگر سکه خود را به انگلیس نشان داد.