افکار -

مدال آور کشتی المپیک روسیه بر اثر اصابت گلوله کشته شد. بختیار احمداف که در وزن ۱۲۰ کیلوگرم در المپیک پکن ۲۰۰۸ مدال نقره را از آن خود کرده بود، اسلحه خود را به همراه داشت که بر اثر تکان دادن آن، ناگهان ماشه اسلحه چکیده شده و گلوله با معده وی اصابت کرده است.

به دنبال این ماجرا او به سرعت به بیمارستان منتقل شده و در آنجا جان سپرده است.
این ماجرا در اوج بحران احتمال حذف کشتی از رقابت های المپیک ۲۰۲۰ رخ داده است.